WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WcarS Rental

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów w ramach wypożyczalni samochodów WcarS Rental zawieranych przez najemców z wynajmującym: Welmas s.c. Wypożyczalnia WcarS z siedzibą w Rzeszowie Aleja Wincentego Witosa 21, 35-115 Rzeszów NIP: 8133689269, telefon: 509432508 e-mail: biuro@wcars.pl . Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu zawartych przez najemców z wynajmującym, chyba że konkretna umowa najmu stanowi inaczej.
 2. Najemcą samochodu i osobą upoważnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która:
 1. Samochód może być prowadzony wyłącznie przez osobę wskazaną w umowie najmu jako najemca oraz przez osobę upoważnioną przez najemcę wskazaną w umowie najmu.
 2. W razie odwołania przez najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wynajmującego W przypadku braku poinformowania wynajmującego o tej okoliczności, najemca jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego szkody.
 3. Najemca zobowiązany jest zapoznać się i osobę, którą upoważnia do kierowania pojazdem z warunkami umowy najmu i niniejszego Regulaminu oraz obowiązkami i zasadami zachowania się w razie wypadku lub awarii a także zasadami eksploatacji pojazdu pod rygorem naprawienia szkody wynikłej z nieznajomości tych zasad i nieprawidłowym zachowaniem się.
 4. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w zawartej umowie najmu pojazdu chyba że strony w umowie postanowią inaczej.
 5. W wypadku, jeśli wynajmujący po zawarciu umowy najmu uzyska wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi o tym niezwłocznie najemcę i poinformuje go o możliwym terminie przekazania pojazdu, z zastrzeżeniem uprawnień najemcy będącego konsumentem wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku podpisania przez najemcę umowy najmu, protokołu przekazania samochodu lub innego dokumentu związanego z zawartą umową najmu na przenośnym terminalu elektronicznym, wynajmujący jest zobowiązany przesłać podpisany przez najemcę dokument w wersji elektronicznej na wskazany przez najemcę adres poczty elektronicznej. W takim przypadku nie udostępnia się najemcy drukowanej wersji dokumentu.

§ 2. Używanie samochodu i obowiązki najemcy

 1. Wynajmujący przekazuje najemcy pojazd sprawny i wolny od usterek wpływających na użyteczność pojazdu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez najemcę ciążących na nim obowiązków wynikających z zawartej umowy najmu i niniejszego Regulaminu.
 2. W okresie trwania najmu pojazdu i używania samochodu najemca lub upoważniona przez niego osoba do kierowania najętym pojazdem zobowiązani są do:
 1. posiadania przy sobie w trakcie kierowania pojazdem ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego tj. ważnego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, polisy OC, zaświadczenia o wynajęciu samochodu, zaświadczenia lekarskiego jeśli takie jest wymagane,
 2. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu tj. sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,
 3. stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
 4. zabezpieczenia samochodu i jego wyposażenia przed kradzieżą tj. każdorazowo zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie,
 5. utrzymywania samochodu w należytej czystości – w tym w szczególności w razie transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu,
 6. przestrzegania dziennego limitu przebiegu wynikającego z zawartej umowy najmu pojazdu.
 1. Wyjazd poza granice Polski do innych krajów Europy jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez wynajmującego pod rygorem nieważności. Zgoda może być udzielona również w zawartej umowie najmu pojazdu. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł wynajmujący w związku z naruszeniem przez najemcę wskazanego powyżej warunku niniejszego Regulaminu, w tym w zakresie powstałych kosztów napraw lub holowania samochodu poza granicami RP.
 2. Samochód posiada urządzenie lokalizacyjne GPS, pozwalające Wynajmującemu na ustalenie czy doszło do przemieszczenia pojazdu poza granice RP. W przypadku wyjazdu samochodu poza granice RP obowiązuje dzienny limit przebiegu wynikający z zawartej umowy najmu pojazdu, niezależnie od tego czy najemca uzyskał zgodę na wyjazd poza granice RP.
 3. Najemca nie może używać samochodu w sposób sprzeczny z zawartą umową najmu pojazdu, niniejszym Regulaminem oraz właściwościami i przeznaczeniem samochodu oraz zasadom jego normalnej eksploatacji. Najemcy nie wolno w szczególności:
 1. holować innych pojazdów najętym samochodem,
 2. przekraczać dopuszczalnej ładowności najętego samochodu,
 3. palić tytoniu i wyrobów podobnych w najętym samochodzie,
 4. dokonywać w najętym samochodzie przeróbek bądź innych zmian bez zgody wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 5. przewozić wewnątrz najętego samochodu zwierząt.

W przypadku naruszenia postanowień § 2 ust. 5 Regulaminu najemca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej szkody. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w lit. d) powyżej wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia najemcy kosztami przywrócenia najętego pojazdu do stanu poprzedniego lub domagania się zapłaty za utratę wartości najętego pojazdu spowodowaną dokonanymi przeróbkami i zmianami.

 1. Wynajmujący lub inne osoby przez niego upoważnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, a najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia wymaganych dokumentów.
 2. W przypadku, gdy wynajmujący udostępni najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), najemca ponosił będzie wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z udostępnionych akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.

§ 3. Opłaty i koszty

 1. W chwili zawarcia umowy najmu, najemca dokonuje wpłaty kaucji określonej w umowie najmu pojazdu na zabezpieczenie roszczeń i usług dodatkowych za zadeklarowany w umowie okres trwania najmu pojazdu. Faktura VAT obejmująca pełną wysokość czynszu najmu oraz innych należności wynikających z umowy najmu za cały okres trwania najmu wystawiona zostanie po dokonaniu zwrotu pojazdu. W przypadku wyrażenia przez najemcę zgody na otrzymywanie faktury VAT wskazanej powyżej w formie elektronicznej, faktura VAT zostanie wysłana na wskazany przez najemcę adres poczty elektronicznej.
 2. Płatność za najem pojazdu może zostać dokonana w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wynajmujący informuje o dostępnych sposobach płatności bezgotówkowej na stronie internetowej, oraz telefonicznie, a jeżeli wynajmujący nie wskazał inaczej, wszelkie dalsze należności za najem lub w związku z najmem pojazdu najemca zobowiązany jest regulować gotówkowo lub bezgotówkowo dokonując wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony przez Bank MBank, Nr rachunku 34 1140 2004 0000 3202 7550 8753
 3. Czynsz za najem samochodu naliczany jest za całą dobę (okres płatności). Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. Opóźnienie w zwrocie samochodu powyżej jednej godziny powoduje naliczenie odpłatności za kolejną dobę najmu.
 4. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki wskazanej w umowie najmu pojazdu.
 5. W przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu najmu za co najmniej dwa okresy płatności, wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej (email), telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) może wypowiedzieć najem ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem prawa obciążenia najemcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności. Uprzednie wezwanie do zapłaty czynszu najemcy nie będącego konsumentem nie jest konieczne do dokonania wskazanego wypowiedzenia.
 6. Pojazd posiada zamontowane urządzenie umożliwiające wynajmującemu zdalne zablokowanie rozrusznika pojazdu. Zablokowanie rozrusznika uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu lub innych opłat wynikających z umowy, gdy najemca nie jest konsumentem, wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu najemcy do zapłaty (w formie wskazanej we wcześniejszym punkcie) uprawniony jest do zablokowania rozrusznika wynajętego pojazdu. Po dokonaniu uiszczenia przez najemcę zaległych należności i zawiadomieniu o tym wynajmującego, rozrusznik pojazdu zostanie ponownie uruchomiony w terminie do 24 godzin od zaksięgowania zaległej wpłaty. W przypadku najemcy niebędącego konsumentem za okres unieruchomienia pojazdu wynajmujący zachowuje prawo do czynszu najmu. W stanie wyższej konieczności, najemca może skontaktować się z wynajmującym w celu odblokowania rozrusznika.
 7. Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za wcześniej zwrócony samochód.
 8. Uszkodzenie szyby czołowej najemca ponosi koszt 500zł
 9. Dodatkowe opłaty:
  Tankowanie:
  Koszt zatankowanego paliwa/AdBlue + koszt obsługi 29zł
  Mycie i sprzątanie:
  Samochody osobowe, dostawcze małe, dostawcze średnie - 49zł
  Dostawcze duże, bus 9 osobowy, SUV premium - 79zł
 10. Najemca ponosi wszystkie opłaty drogowe od momentu przyjęcia do momentu oddania pojazdu.
 11. Zakaz Palenia w samochodach, najemca ponosi dodatkowy koszt 500zł za nie stosowanie się do zakazu.
 12. Szkoda całkowita z winy najemcy skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej od 3000-5000zł w zależności od segmentu wypożyczonego samochodu.
  Grupa osobowe: 3000zł
  Grupa Dostawcze i Auto-Laweta: 4000zł
  Grupa SUV Premium: 5000zł
 13. Opłata administracyjna za udostępnianie danych osobowych organom ścigania lub kontroli (mandaty, grzywny itp.) - 100zł
 14. Opłata administracyjna za każdą szkodę zaistniałą w trakcie najmu rozliczaną w ciężar polisy AC. - (udział własny)- 2 500zł
 15. 15. Próba przemytu osób, zwierząt bądź towarów zakazanych i podlegających ocleniu wiązać się będzie z nałożeniem kary w wysokości 100 000zł .

§ 4. Przedłużenie najmu

 1. Przedłużenie najmu samochodu wymaga zgody wynajmującego. Zamiar przedłużenia najmu samochodu najemca musi zgłosić na co najmniej jeden dzień roboczy przed upływem terminu zakończenia najmu. Przedłużenie najmu wymaga uzgodnienia z wynajmującym drogą mailową lub faksem, może być też dokonane osobiście w siedzibie wynajmującego.
 2. Najemcy w powyżej wskazanym przypadku nie przysługuje prawo do odstąpienia od przedłużenia umowy najmu na podstawie art. 27 zw. art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§ 5. Wymiana samochodu

 1. W wypadku braku możliwości korzystania z samochodu z przyczyn tkwiących w pojeździe lub w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, wynajmujący zapewni najemcy samochód zastępczy, o ile będzie dysponował pojazdem który może być przekazany najemcy. Wskazany przez wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony będzie od momentu uzyskania przez wynajmującego informacji od najemcy o wystąpieniu zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z samochodu lub unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń następuje później).
 2. Do terminów wskazanych powyżej nie wlicza się weekendów, tj. okresu od piątku od godziny 18:00 do poniedziałku do godziny 8:00 oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od dnia poprzedniego od godziny 18:00 dnia następnego do godziny 8:00.
 3. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy najemca nie jest zobowiązany uiszczać czynszu za najem samochodu i nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard od pojazdu, który był pierwotnie najmowany wysokość czynszu najmu ulega odpowiedniemu obniżeniu, z zastrzeżeniem uprawnień najemcy będącego konsumentem wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Udostępnienie samochodu zastępczego przez wynajmującego nie nastąpi w przypadku unieruchomienia samochodu poza granicami RP. Dodatkowo w przypadku gdy najemca nie jest konsumentem udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w razie wystąpienia jednego z takich zdarzeń jak:

§ 6. Zwrot samochodu

 1. Najemca po zakończeniu najmu jest zobowiązany zwrócić samochód w siedzibie wynajmującego, gdzie nastąpiło wydanie pojazdu. Zwrot pojazdu w innym miejscu może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z wynajmującym miejsca i czasu zwrotu oraz należnej wynajmującemu opłaty w związku z takim zwrotem.
 2. Zwrot samochodu w siedzibie wynajmującego poza godzinami pracy biura możliwy jest tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku najemca zobowiązany jest pozostawić pojazd na parkingu wskazanym przez wynajmującego oraz pozostawić w „skrzynce zwrotu samochodu” kluczyki wraz z dokumentami pojazdu oraz bilet wjazdu na parking (jeżeli posiada).
 3. W terminie dwóch dni od dnia zwrotu samochodu wskazanego powyżej, najemca zobowiązany jest – na wezwanie wynajmującego – do stawienia się w siedzibie wynajmującego i podpisania protokołu zwrotu samochodu. W przypadku niestawiennictwa najemcy nie będącego konsumentem, wynajmujący ma prawo jednostronnie sporządzić protokół zwrotu samochodu ze wszystkimi skutkami dla najemcy.
 4. Nie zwrócenie najętego samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane będzie jako przywłaszczenie samochodu (co stanowić będzie przestępstwo z art. 284 k.k.) i zgłoszone zostanie Policji. Wynajmujący upoważniony jest w takim przypadku do zablokowania rozrusznika pojazdu.
 5. W przypadku natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego bez zachowania okresu wypowiedzenia, najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju samochodu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez najemcę i wynajmującego, niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 12 godzin.
 6. W wypadku braku zwrotu samochodu w miejscu zgodnym z umową i Regulaminem oraz w wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu najemca jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego szkody. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, wynajmujący upoważniony jest do odbioru wynajętego samochodu i przekazanych wraz z nim elementów i dokumentów pojazdu, od najemcy i do obciążenia najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 7. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, najemca zobowiązany jest do zwrotu wynajmującemu poniesionych przez niego kosztów uzupełnienia brakującego paliwa do ilości takiej samej jak przy wydaniu samochodu najemcy.

§ 7. Odpowiedzialność najemcy

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia najemcy obowiązkiem naprawienia szkody i zwrotu kosztów, w szczególności takich jak:
 1. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczające zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji,
 2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem najemcy związanym z jego eksploatacją (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, uszkodzenia elementów karoserii),
 3. kosztami przywrócenia samochodu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztami myjni i czyszczenia tapicerki,
 4. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, w razie gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera samochodu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody wynajmującego przeróbek czy innych zmian w samochodzie.
 1. W przypadku utraty elementów lub wyposażenia najmowanego samochodu oraz powstania szkody na skutek niewłaściwego używania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów, najemca jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego szkody.
 2. W przypadku zagubienia przez najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków do samochodu lub innych elementów wskazanych w Cenniku wynajmującego, najemca zostanie zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego szkody.
 3. W przypadku, gdy dane zdarzenie zostało wskazane w Cenniku wynajmującego, naprawienie szkody polegać będzie na uiszczeniu przez najemcę opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku wynajmującego, przy czym wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość opłaty określonej w Cenniku.
 4. W przypadku najemców:

§ 8. Odpowiedzialność wynajmującego i reklamacje

 1. Wynajmujący ponosi wobec najemcy odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy najmu, w szczególności za nieprawidłowe działanie i wady wynajętego samochodu, zgodnie z właściwymi przepisami k.c., postanowieniami zawartej umowy najmu i warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez najemcę powstałe w trakcie trwania najmu na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku samochodu jeżeli szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez wynajmującego jego obowiązków związanych z wynajmem samochodu.
 3. Wszelkie reklamacje związane z usługą najmu, najemca może składać:
 1. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia a w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji od najemcy lub podjęcia dodatkowych czynności, w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji lub zakończenia tych czynności.
 2. O wyniku rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji klient zostanie poinformowany mailowo na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub pisemnie na podany adres korespondencyjny.

§ 9. Przeglądy i naprawy samochodu

 1. Najemca zobowiązany jest udostępnić wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego pojazdu, w miejscu i czasie uzgodnionym z wynajmującym. W razie nie udostępnienia pojazdu do przeglądu okresowego najemca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu oraz innych kosztów jakie poniósł wynajmujący.
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek i przeglądów lub innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu w okresie trwania najmu, najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wynajmującego pod numerem telefonu: 509432508 oraz postępować zgodnie ze wskazówkami które zostaną mu wówczas udzielone przez wynajmującego.
 4. Bez zgody wynajmującego najemca nie może kontynuować dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii samochodu.
 5. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody wynajmującego (wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w formie e-mail) odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas najemca zobowiązany jest do przedłożenia wynajmującemu rachunków za wykonaną usługę naprawy samochodu, zwrotu wymienionych części pojazdu oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii, wypadku lub uszkodzenia.
 6. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy pojazdu i braku odpowiedzialności najemcy za awarię, wypadek lub uszkodzenie zwróci najemcy wszystkie poniesione przez niego koszty udokumentowane przedłożonymi rachunkami.
 7. W przypadku nie stawiennictwa się w danym terminie na przegląd okresowy bądź serwis samochodu, najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdu oraz karę w wysokości 2000zł

§ 10. Uszkodzenie, wypadek, i kradzież samochodu

 1. W przypadku zaistnienia takich okoliczności jak:

najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z wynajmującym pod nr tel: 509432508 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego zawiadomienia Policji.

 1. W razie nie powiadomienia wynajmującego o zdarzeniach wymienionych powyżej najemca będzie zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

§ 11. Ubezpieczenie pojazdów

 1. Każdy wynajmowany samochód posiada ubezpieczenie OC i AC.
 2. W zakresie objętym ubezpieczeniem najemca może zgłosić chęć skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkód za które najemca ponosi odpowiedzialność. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje w szczególności takich zdarzeń jak:
 1. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu innej osobie poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających ze wskazanych dokumentów pod rygorem obowiązku naprawienia wynikłej z tego szkody. Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia wynajmowanych samochodów dostępna jest na stronie pl
 2. Na prośbę najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia zostanie udostępniona najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w siedzibie wynajmującego.
 3. Pokrycie szkody o której mowa powyżej nie następuje zarówno w zakresie szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela, jak i w zakresie szkód niezgłoszonych przez najemcę ubezpieczycielowi w sposób pozwalający na wypłatę odszkodowania.
 4. Wynajmowany samochód może być ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu przez najemcę faktu wyjazdu za granicę wynajmującemu na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem najmu.
 5. Wynajmowane samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe. W celach ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą w wynajmowanych samochodach znajdują się urządzenia lokalizacyjne GPS.
 6. W przypadku zgłoszenia ubezpieczycielowi przez najemcę szkody w najmowanym pojeździe, za którą najemca ponosi odpowiedzialność, najemca zostanie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody, w wysokości kosztów przeprowadzenia naprawy pojazdu oraz utraty wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu. Naprawienie powstałej szkody stanowi obowiązek najemcy również wówczas, gdy wynajmujący ze względu na niską wartość szkody zwolni najemcę z obowiązku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi decydując się na pokrycie kosztów naprawy we własnym zakresie.

§ 12. Zawarcie umowy najmu przez formularz internetowy

 1. Zawarcie umowy najmu samochodu z wynajmującym poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza internetowego następuje, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu, na podstawie oferty Klienta złożonej za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej wynajmującego oraz oświadczenia wynajmującego o akceptacji złożonej oferty Klienta.
 2. Po złożeniu przez Klienta we wskazany sposób oferty, wynajmujący jest zobowiązany do przesłania Klientowi odpowiedzi czy akceptuje ofertę, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta oświadczenia wynajmującego o akceptacji oferty, Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty całkowitych kosztów najmu (czynszu lub ewentualnych innych uzgodnionych opłat) lub też zaliczki na poczet kosztów najmu w wysokości wskazanej w treści oferty (Opłata rezerwacyjna). W przypadku gdy moment dokonania rezerwacji pojazdu i wskazaną przez Klienta godzinę odbioru pojazdu dzieli mniej niż 72 godziny konieczne jest dokonanie zapłaty całkowitego kosztu najmu. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności spośród dostępnych na stronie rezerwacji pojazdów.
 4. Jeżeli uregulowanie płatności na poczet kosztu najmu następuje w sposób inny niż poprzez platformę transakcyjną, wypełnienie przez Klienta formularza internetowego poczytuje się za skierowanie przez niego wstępnej oferty, a dokonanie płatności na poczet czynszu na rachunek bankowy wynajmującego podany na jego stronie internetowej traktuje się jako ostateczne złożenie oferty. W takim przypadku wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpływu wskazanych środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy jest zobowiązany do przesłania klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty na podany przez klienta adres e-mail.
 5. W razie niemożności dostarczenia przez wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym samochodu w klasie wybranej przez Klienta wynajmujący zapewni Klientowi pojazd wyższej klasy, z zastosowaniem identycznej stawki czynszu obowiązującej dla najmu pojazdu, na który zostało złożone przez Klienta zamówienie. Klient ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy nie zgadza się na zmianę pojazdu na pojazd klasy wyższej. W przypadku gdy nie ma możliwości zapewnienia Klientowi pojazdu wyższej klasy wynajmujący w terminie do dnia wydania pojazdu Klientowi jest uprawniony do odstąpienia od umowy za zapłatą kwoty równej wysokości Opłaty rezerwacyjnej. W takim przypadku wynajmujący zwróci Klientowi całość Opłaty rezerwacyjnej lub kwoty czynszu najmu zapłaconej na skutek dokonania rezerwacji samochodu.
 6. Warunkiem przyjęcia oferty Klienta przez wynajmującego jest:
 1. Klient może zrezygnować z odbioru zarezerwowanego pojazdu informując wynajmującego o odstąpieniu od umowy najmu. Jeżeli od momentu zgłoszenia rezygnacji z najmu pojazdu do momentu ustalonego terminu odbioru pojazdu pozostało mniej niż 24 godziny odstąpienie od umowy najmu następuje za zapłatą przez Klienta kwoty równej Opłacie rezerwacyjnej, tytułem odstępnego. Wynajmujący będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Klientowi wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających Opłatę rezerwacyjną (w terminie 7 dni roboczych, a w przypadku konsumentów – niezwłocznie). Jeżeli od momentu zgłoszenia rezygnacji z najmu pojazdu do momentu ustalonego terminu odbioru pojazdu pozostało więcej niż 24 godzin wynajmujący zwraca Klientowi całość kwoty wpłaconej przez Klienta na poczet kosztów najmu lub Opłatę rezerwacyjną.
 2. Odbioru samochodu może dokonać tylko Klient osobiście. W chwili odbioru samochodu Klient ma obowiązek posiadać:
 1. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Klienta lub i inną osobę wskazaną przez niego w formularzu internetowym wymogów przewidzianych w § 1 ust. 2 i § 12 ust. 7 Regulaminu wynajmujący będzie uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Wynajmujący będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Klientowi wyłącznie wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających Opłatę rezerwacyjną.
 2. W razie nie dokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do niezwłocznego zwrotu Klientowi wyłącznie wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających Opłatę rezerwacyjną.
 3. Najemcy nie przysługuje w przypadku wskazanym powyżej prawo do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 w zw. z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 4. Z chwilą odbioru pojazdu najemca zobowiązany jest do zapłaty depozytu na zabezpieczenie roszczeń przysługujących wynajmującemu na podstawie zawartej umowy najmu. Zapłata depozytu może nastąpić w formie bezgotówkowej lub poprzez dokonanie blokady środków pieniężnych (preautoryzacja operacji) na karcie płatniczej najemcy.

§ 13. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Najemca podpisując umowę najmu wyraża wynajmującemu wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych wskazanych w umowie oraz danych przekazanych dla celów wykonania tej umowy.
 2. Administratorem danych osobowych najemców oraz osób uprawnionych do kierowania pojazdem jest wynajmujący: WelmaS Bartosz Wróblewski, Dominik Staruch s.c. z siedzibą w Rzeszowie Aleja Wincentego Witosa 21, 35-115 Rzeszów NIP: 8133689269, telefon: 509432508, e-mail: biuro@wcars.pl
 3. Wynajmujący zobowiązany jest do zabezpieczenia danych osobowych udostępnionych przez najemcę na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO.
 4. Kontakt najemcy w sprawie ochrony przekazanych przez niego danych osobowych może nastąpić listownie na adres: WelmaS Bartosz Wróblewski, Dominik Staruch s.c. Aleja Wincentego Witosa 21, 35-115 Rzeszów z dopiskiem „DANE OSOBOWE” lub na adres e-mail: biuro@wcars.pl
 5. Wynajmujący będzie przetwarzał dane osobowe najemcy oraz osoby upoważnionej do kierowania pojazdem, przekazane mu przy zawarciu umowy najmu, w celu:
 1. zawarcia i wykonywania umowy najmu samochodu, w tym zapewnienia obsługi umowy oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy, obejmujących również kontakt z ubezpieczycielami;
 2. udzielania informacji dotyczących zawarcia i realizacji umowy;
 3. zapewnienia obsługi po zakończeniu umowy, w tym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi;
 4. przesyłania informacji handlowych dotyczących wynajmującego na podstawie udzielonej przez najemcę zgody;
 5. wykonywania marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez wynajmującego na podstawie zgody najemcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne);
 6. wykonywania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, decyzji oraz orzeczeń organów administracyjnych lub sądów;
 7. realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:
 1. Wynajmujący informuje, że odbiorcami danych osobowych najemcy i osoby upoważnionej do kierowania pojazdem będą:
 1. upoważnieni pracownicy wynajmującego, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia;
 2. podmioty świadczące usługi na rzecz wynajmującego, w tym usługi informatyczne, marketingowe, telekomunikacyjne, księgowo-finansowe, prawne - na podstawie umowy powierzenia danych;
 3. ubezpieczyciele pojazdów wynajmującego,
 4. podmioty uczestniczące w świadczeniu usługi wynajmu pojazdu, w szczególności świadczące na rzecz wynajmującego usługi assistance, napraw mechanicznych i blacharsko-lakiernicze;
 5. podmioty uprawnione do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji i orzeczeń np. sądy i organy administracyjne
 1. Dane najemcy oraz osoby uprawnionej do kierowania pojazdem mogą być także udostępniane podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z poźn. zm.) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z późn. zm.). Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny wynajmujący zostałby obciążony wskazanymi powyżej opłatami lub opłatami o podobnym charakterze i wskazane opłaty uiściłby, najemca zobowiązuję się zwrócić wynajmującemu wskazane opłaty.
 2. Wynajmujący nie będzie przekazywał danych osobowych najemcy poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejski Obszar Gospodarczy oraz do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe najemcy będą przechowywane przez wynajmującego przez okres:
 1. od zawarcia umowy przez okres jej wykonywania aż do jej rozwiązania, a w przypadku istnienia roszczeń po rozwiązaniu umowy -  do czasu ich zaspokojenia,
 2. od dnia zawarcia umowy przez okres jej wykonywania - do czasu upływu okresu rękojmi lub upływu terminów do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy a także wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 3. przesyłanie informacji handlowych dotyczących wynajmującego - do czasu cofnięcia zgody,
 4. wykonywanie marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez wynajmującego - do czasu cofnięcia zgody.
 1. Najemcy w związku z udostępnieniem jego danych osobowych wynajmującemu, przysługują następujące prawa do:
 1. dostępu do zgromadzonych danych osobowych (a także uzyskania kopii danych);
 2. zmiany danych osobowych dot. sprostowania, uzupełnień i aktualizacji;
 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych chyba że przetwarzanie jest wymagane  przepisami prawa,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dochodzenia praw przed sądem powszechnym, w przypadku uznania, że doszło do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem.
 1. Dane osobowe najemcy oraz osoby upoważnionej do kierowania pojazdem wskazane w umowie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany zawartej przez najemcę umowy najmu pojazdu wymagają formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.
 3. W razie sprzeczności zawartej umowy najmu pojazdu z zapisami niniejszego Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia umowy najmu.
 4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową najmu pojazdu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku, gdy najemca nie jest konsumentem, wszelkie spory wynikające lub związane z umową najmu samochodu będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.
 6. Wszystkie wymienione w Regulaminie oraz na stronie internetowej wcars.pl ceny zawierają obowiązujące podatki i są cenami brutto.    

 

WcarS Rzeszów - wypożyczalnia samochodów